top of page
photo%20of%20outer%20space_edited.jpg

全穎智聯
綠色環保  走向智能

osmartsolutions vol.6_工作區域 1 複本 12.jpg

精簡 AIoT 配置

OSMART 是工業電腦通訊閘道器領域
居於領先的廠商,提供專業的智慧物聯網
整合解決方案和全面性的產品選擇
協助客戶提高生產力和產業價值。

OSMART 智慧物聯網
解決方案核心技術

                            提供尖端的專業技術和產品

                             可連接物聯網收集的數據資料

                             提供數據視覺化和資料分析

                             提供邊緣計算和雲端平台服務

                            提供工業自動化應用解決方案

bottom of page